Behöver du överklaga bygglov och detaljplan?

Välkommen att anlita oss för allt som har med överklagan av bygglov, detaljplan och marklov att göra. Vi på arbetar med dessa frågor. Av oss kan du få kostnadsfri rådgivning – om det är så att du behöver fråga något eller endast undrar om hur det går till att överklaga ett bygglov som förstör din utsikt, överklaga länsstyrelsens beslut om bygglov eller överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Eller är det så att du kanske har blivit nekad bygg- eller marklov för din egen tomt? Då är det oss du ska anlita för att komma vidare i en rättsprocess.

Det går bra att enkelt ringa på telefon: 010-1956882 närhelst som du har frågor, vill veta hur en rättsprocess kan gå till och vad vi kan göra för dig. Det är alltid kostnadsfritt att ställa frågor och inga frågor är dumma. Du kan även nå oss på mail, eller fylla i ett kontaktformulär.

Vill du veta hur det kan gå till?

Att överklaga ett bygg- och marklov innebär för det första att det är en rättighet som man som medborgare har. Alla har rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. Det viktigaste som vi kan betona är att ett överklagande alltid måste vara ett bygglov som gäller den egna tomten, den egna utsikten eller som påvekar platsen där du har din fastighet.

Man kan alltså inte överklaga bygglov åt någon släkting, vän eller bekant. Det måste gälla en själv, för att det ska vara giltigt att överklaga ett myndighetsbeslut om bygglov, detaljplan eller marklov. Ett annat kriterium som gäller – för att det ska vara relevant att överklaga ett bygg- eller marklov – är att beslutet kommer att drabba dig direkt. Och att beslutet verkligen medför negativa konsekvenser för dig som överklagar.

Vart vänder du dig?

Det första som du bör göra är att ringa ett kostnadsfritt samtal till oss om du vill överklaga bygglov. På så sätt får du snabbt veta hur stora dina chanser är att du lyckas med din överklagan av bygglovet, detaljplanen eller marklovet. Av oss får du veta om hur du ska gå vidare i din önskan att överklaga bygglov så som du önskar och vill få rätt i. Vi har all den kompetens som krävs, särskilt inom fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt och avtalsrätt.

överklaga-bygglov-glödlampa

Vad händer sedan?

Anlitar du oss tar vi hand om din överklagan åt dig. Vi är erfarna och har lyckats med många överklaganden när det kommer till bygglov, detaljplaner och marklov. Vi har haft kunder som bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privata personer som har blivit drabbade på ett negativt sätt av ett bygglov, detaljplan eller marklov som kommunen har fattat.

  • Ett första kostnadsfritt samtal

Det börjar oftast med ett telefonsamtal där vi då kan klargöra vad det är som du behöver få hjälp med och om det är något som vi kan hjälpa dig med. Vi gör alltid en jävskontroll så att vi inte råkar i en jävssituation. Vi skulle kunna vara förhindrade att åta oss ett uppdrag om det skulle finnas någon slags intressekonflikt. För oss är det viktigt att ni får förtroende för oss. Detta är även en fördel för alla våra klienter. Efter en inledande kontakt så tar vi processen till nästa steg.

  • Ni anlitar oss på vår advokatbyrå

Om allt känns bra och ni vill anlita oss, och vi kan åta oss uppdraget, bekräftar både du och vi att vi går vidare så bokar vi in ett möte. Detta kan ske i ett fysiskt möte eller över video. Inför mötet skickar vi först en uppdragsbekräftelse med information om allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy. Det sker under mötets gång och kan ske digitalt så att det scannas och skickas per mail. Sedan är vi igång! 

  • Vi åtar oss uppdraget att företräda dig

När vi åtar oss uppdraget kan det innebära allt från enbart en rådgivning i en specifik situation. Eller så kan uppdraget innebära att vi utreder vad som gäller och vad som är bästa sättet för oss att gå vidare. Vi utreder vilka åtgärder som vi kan och bör vidta. Det kan även innebära att vi skriver avtal då vi företräder dig. Skulle tvisten sedan leda till ett ärende i domstol och ett domstolsförfarande så företräder vi dig och använder vår kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska vinna i frågan.

  • Vi håller dig ständigt uppdaterad

När vi företräder dig, oavsett om det är ett stort eller mindre stort ärende så håller vi en löpande kontakt med dig som vår klient. VI gör inget utan att du får vetskap om det och vi tillfrågar dig om du vill – eller hur du vill gå vidare. Du som klient kan när som helst avbryta vårt uppdrag. I så fall fakturerar vi dig för den tid som vi har lagt ner på ärendet. Många tvister har ofta inbakat en finansiering för en tvist i privatpersoners hemförsäkring, i företagets eller fastighetsförsäkringens rättsskydd.

Välkommen att ringa oss på 010-1956882 för en kostnadsfri offert!

Har du fått avslag på bygglov?

Vi har flera ärenden som gäller uteblivna bygglov. Vi har för närvarande och har tidigare haft flera klienter som har fått avslag på sin bygglovsansökan och önskar därför vår juridiska hjälp med sin överklagan av ett avslag på sitt bygglov, eller som önskar att överklaga någon grannes beviljade bygglov.

  1. Första instans att fatta beslut om en ansökan om bygglov är hos den byggnadsnämnd som finns i den kommun där fastigheten är belägen. Handläggningen av ett sådant ärende sker alltid i kommunens stadsbyggnadskontor, fastighetsavdelning eller liknande.
  2. Efter ett beviljat bygglov, detaljplan eller marklov löper det en tidsfrist inom vilken alla berörda parter kan överklaga. En sådan prövar en länsstyrels sedan i det län där fastigheten finns. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
  3. Efter handläggning av överklagandet fattar Mark- och miljödomstolen ett beslut. Detta blir oftast sista instans när det gäller överklagade bygglov. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men dit krävs ett särskilt prövningstillstånd.
  4. Det som styr ett bygglov är vad lagen säger om i rådande plan- och bygglag. Om en kommun beviljar ett bygglov – eller inte, beror på planbestämmelserna för fastigheten och sådant som kan innehålla vissa viktiga naturvärden, som påverkar landskapsbilden och hur väl byggnaden smälter in i omgivningen. Kommunen ska också beakta hur fastighetens lämpar sig för bebyggelse och om det kan påverka grannar och så vidare.
  5. De bör inte bevilja ett bygglov om det hindrar eller negativt påverkar en annan fastighets servitut eller gemensamhetsanläggning.

Vi är måna om att våra klienter ska ha fullt förtroende för oss och vår verksamhet. Endast då kan vi arbeta vidare för att det som våra klienter vill uppnå ska ske. Därför ser vi till att alltid ta tillvara våra klienters intressen. Vi på advokatbyrån är medlemmar i Advokatsamfundet och har därför stora krav på att alltid bistå våra klienter, tillvarata klienternas intressen och arbeta för deras bästa.