Rådgivning

Här hittar du kontaktuppgifter till jurister som kan hjälpa dig överklaga bygglov eller detaljplan eller ett oönskat marklov som påverkar dig negativt. Det första som du bör göra är att ringa: 010-1956882 som är ett kostnadsfritt samtal med jurist. Vi tar oss an privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (BRF:er) som påverkas negativt av ett beviljat bygglov,

Så överklagas ett bygglov

  1. För det första utfärdas ett bygglov av kommunens byggnadsnämnd i den kommun där den som ansökt om bygglov ska bygga.
  2. Är det så att du, det företag eller BRF som har fått avslag på sin bygglovsansökan, önskar juridisk hjälp med att överklaga, kan ni ta kontakt med oss för ett kostnadsfritt samtal på: 010-1956882.
  3. Efter beslutet om beviljat bygglov löper det alltid en tidsfrist inom vilken du, företaget eller BRF:en kan överklaga.
  4. Vill ni anlita oss, så skriver vi avtal där ni ger oss fullmakt att företräda er. Då tar vi hand om den process som tar vid vid en överklagan av bygglov.
  5. Vi skriver då en överklagan som sänds till Länsstyrelsen som pröva bygglovet. Här kan processen vara slut, om överklagan av bygglovet beviljas och det annuleras.
  6. Skulle så inte ske, kommer vi att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Här kan processen också vara över, om överklagan av bygglovet beviljas och annuleras.
  7. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen, och dit kan vi sända överklagan, men det krävs först ett prövningstillstånd innan ärendet prövas i sak.

Dessa faktorer påverkar ett bygglov

Vad som styr bygglov är bestämda enligt lag och regler, främst plan- och bygglagen. Om ett bygglov beviljas eller inte beror på planbestämmelserna för fastigheten.

Finns det särskilda naturvärden som står på spel och att ett eventuellt bygge får en stor påverkan på landskapsbilden, om byggnaden inte smälter in i omgivningen eller om fastigheten inte lämpar sig för bebyggelse och påverkar grannar på ett negativt sätt, så är det alla faktorer som vi pekar på i vår överklagan av bygglovet.

Skulle det dessutom vara så att ett bygglov hindrar en annan fastighets servitut eller gemensamhetsanläggning så är det sådant som vi kommer att föra fram i vår överklagan av bygglovet.